Σχέδιο Δράσης Δομών Ισότητας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 2012-2015 για την Προώθηση και Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και τα Όργανα Εκπροσώπησής τους (EL)

Problem:

Ο στόχος της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων σε κάθε επίπεδο θα μένει κενό γράμμα όσο η πλειοψηφία των γυναικών θα είναι άνεργες, υποαπασχολούμενες, ανασφάλιστες, επιφορτισμένες με πολλαπλούς ρόλους. Ως εκ τούτου υπάρχει διαρκής ανάγκη δράσεων υπέρ των γυναικών. Ο ρόλος και η συλλογική δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων υπέρ των γυναικών είναι κομβικός, ιδιαίτερα σε μια εποχή που επιβάλλονται ισοπεδωτικές πολιτικές για τα δικαιώματα των εργαζομένων, εξαιτίας των οποίων εντείνονται οι διακρίσεις και οι ανισότητες σε βάρος των γυναικών.

Solution:

Η ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα όργανα εκπροσώπησής τους.

Target:

Οι δράσεις απευθύνονται: 

  • σε γυναίκες, ήδη εκλεγμένες στα αιρετά όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων όλων των βαθμών 

  • σε γυναίκες που δεν είναι εκλεγμένες, έχουν όμως ενεργή συμμετοχή ως υποψήφιες σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες των σωματείων και επιθυμούν τη συνέχιση της συνδικαλιστικής τους δράσης και την προώθηση της συμμετοχής τους στα αιρετά όργανα των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων 

  • σε γυναίκες που δεν είναι εκλεγμένες, αλλά ωστόσο δραστηριοποιούνται σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και επιθυμούν τη συνέχιση της συμμετοχής τους και την προώθησή τους στα αιρετά όργανα των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων. 

σε γυναίκες που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

 

Description of the policy / project

Σκοπός του παρόντος Σχεδίου Δράσης είναι η υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση και τη διεύρυνση των συμμετοχικών δυνατοτήτων των εργαζόμενων γυναικών, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους, την προσωπική τους ενδυνάμωση και υποστήριξη, ώστε να προωθηθεί και να διασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης στα συνδικαλιστικά όργανα όλων των βαθμίδων και τύπων, δηλαδή στα πρωτοβάθμια σωματεία (κλαδικά, επιχειρησιακά, ομοιοεπαγγελματικά), στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις (Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες) και στο τριτοβάθμιο επίπεδο της αντιπροσώπευσής τους, τη ΓΣΕΕ.

Α. Γενικές Δράσεις:

  1. Αποτύπωση και παρακολούθηση της γυναικείας συμμετοχής

  2. Ενέργειες επιμόρφωσης γυναικών

  3. Ενέργειες ενδυνάμωσης συμμετοχικής, διεκδικητικής και διαπραγματευτικής ικανότητας των γυναικών 

  4. Εκθέσεις προϋπολογισμού – απολογισμού δράσεων

Β. Ειδικές Δράσεις:

 

  1. Κεντρική Δομή Ισότητας ΓΣΕΕ

  2. Δομές Ισότητας Δευτεροβάθμιων οργανώσεων

Overcame obstacle

-